Yleiset sopimusehdot

Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia Sivuhommat Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Sivuhommat Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Sivuhommat Oy ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. Sivuhommat Oy:n Sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Sivuhommat Oy on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

Viestintä asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänellä on velvollisuus varmistaa. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Sivuhommat Oy:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Sivuhommat Oy on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esim. tekstiviestitse). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen, mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla sen vuoksi, etteivät kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Sivuhommat Oy on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

Sivuhommat Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Sivuhommat Oy on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä, mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut Sivuhommat Oy:n viestilähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa, joka todistaa että syy siihen, ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä, ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Sivuhommat Oy ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen, että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa, joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen tai tärkeä.

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Sivuhommat Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Sivuhommat Oy:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Sivuhommat Oy:n tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Sivuhommat Oy:lle valtakirjan ja Sivuhommat Oy on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Sivuhommat Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Sivuhommat Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Sivuhommat Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen mukainen informointi asiakkaan henkilötietojen käsittelystä löytyy kohdasta Tietosuoja..

Hinnat ja laskutus

Sivuhommat Oy:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Sivuhommat Oy lähettää laskuja ainoastaan sähköpostitse ja elektronisella allekirjoituksella. Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.

Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi ”maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Sivuhommat Oy:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Sivuhommat Oy ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Sivuhommat Oy ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Sivuhommat Oy:stä riippumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Sivuhommat Oyn alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Sivuhommat Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Sivuhommat Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Sivuhommat Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Sivuhommat Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Sivuhommat Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Sivuhommat Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Sivuhommat Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Sivuhommat Oy  suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan internetsivuillamme kohdassa "Tietojen lähettäminen". Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Sivuhommat Oy:lle. Sivuhommat Oy ei tarkista ko. tietoja, vaan vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Sivuhommat Oy painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Sivuhommat Oy ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Sivuhommat Oy pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, Sivuhommat Oy pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-värejä muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Sivuhommat Oy päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella vai korjataanko virhe. Mikäli Sivuhommat Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Sivuhommat Oy vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Korvausvastuu

Sivuhommat Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Sivuhommat Oy ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Sivuhommat Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Sivuhommat Oy.:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

Sivuhommat Oy:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Sivuhommat Oy:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Sivuhommat Oy:n tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Sivuhommat Oy vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Sivuhommat Oy:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

Sivuhommat Oy  pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Sivuhommat Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Sivuhommat Oy:lle tämän saatavien vakuudeksi. Sivuhommat Oy hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Sivuhommat Oy ei kuitenkaan ryhdy perintätoimiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Sivuhommat Oy:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Sivuhommat Oy:lle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Sivuhommat Oy:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua Sivuhommat Oy:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Sivuhommat Oy vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Sivuhommat Oy:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Sivuhommat Oy toisin ilmoita.

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Sivuhommat Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Sivuhommat Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Sivuhommat Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

Tietoja asiakkaille

Täten tiedotamme, miten sopimus kanssamme syntyy ja miten tilauksenne käsitellään ja toteutetaan. Asiakastiedotteen voitte tulostaa ja/tai kopioida ja säilyttää, joten tiedot ovat aina käytettävissänne.

Tämä asiakastiedote ei ole sopimusehto, vaan tilaukseenne ja jokaiseen sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Sivuhommat Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Tässä asiakastiedotteessa annetut tiedot ja sopimusehdot toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä.

Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa printtihommat.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

Sivuhommat Oy
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki
kotipaikka: Helsinki

y-tunnus 2988684-5
Asiakaspalvelu (ma–pe 10–18): +358 44 741 4401
Sähköposti: tuki@printtihommat.fi
Internet: printtihommat.fi

Alv-rek. FI 29886845

Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

Sivuhommat Oy käyttää antamianne henkilötietoja (esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja tilauksen toimittamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palveluntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, jonka mukainen tietosuojaseloste löytyy kohdasta Tietosuoja.

III. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.

Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.

Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte tulostaa painikkeella ”Tulosta tarjous”.

Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja Sivuhommat Oy:n välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne voitte luoda painikkeella ”Luo tuote”. Kun tuotteenne on valmistunut, pääsette ”Tilaukselle”-painikkeella tekemään tilauksen. Mikäli havaitsette, että antamianne tietoja on käsitelty virheellisesti, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus korjata ko. tiedot ”Muuta tilaus”-painikkeella. Klikkamalla painiketta ”Lähetä tilaus” voitte lähettää meille Teitä sitovan tilauksen.Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette suoraveloituksen, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset suoraveloitustiedot. Toimitus tapahtuu joko 24 tunnin (Next Day), viiden (5) arkipäivän tai seitsemän (7) arkipäivän kuluessa edellyttäen, että online-tilauksenne ja täydellinen painoainestonne saapuvat meille 24 tunnin (Next Day) tilauksissa arkipäivinä klo 10.00 mennessä ja viiden (5) arkipäivän tai seitsemän (7) arkipäivän tilauksissa arkipäivinä klo 12.00 mennessä. 24 tunnin Next Day-toimitus toimitetaan teille seuraavana päivänä. Muissa kuin 24 Next Day toimituksissa sovelletaan tuotevalinnassa ilmoitettuja toimitusaikoja. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon”, menee hänen tilauksensa käsittelyyn vasta kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.

Tietoa peruuttamisoikeudesta

Sivuhommat Oy myy Printtihommat.fi-verkkokaupassa ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruttavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Sivuhommat Oy:n kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

VII. Virhevastuu ja takuu

Tietoja reklamaatioista ja virhevastuustamme toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Sivuhommat Oy:lle kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen tuki@printtihommat.fi. Sivuhommat Oy vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:
+358 44 741 4401
Maanantai–perjantai klo 10–18
tuki@printtihommat.fi

Sivuhommat Oy

Helsinki, 1.3.2021

 

Tulosta